You are here: Home / What we do / Education & outreach / Dysgu am y tywydd a newid yn yr hinsawdd / 3. Hinsawdd / 3.2 Amrywiad yr hinsawdd yn y Deyrnas Unedig

3.2 Amrywiad yr hinsawdd yn y Deyrnas Unedig

Tiwtorial amrywiad yr hinsawdd yn y Deyrnas Unedig

Cairngorms AWS 1

Rydyn ni wedi gweld bod hinsawdd yn amrywio mewn gwahanol rannau o’r byd. Hyd yn oed yn y Deyrnas Unedig mae’r hinsawdd yn wahanol o’r naill ran o’r wlad i’r llall. Mae’r gorllewin yn tueddu i fod yn fwy claear a gwlyb na’r dwyrain, ac mae’r gogledd yn tueddu i fod yn oerach na’r de.

Mae’r tymheredd yn gostwng wrth i uchder gynyddu ac felly bydd copaon mynyddoedd fel ucheldir yr Alban yn gweld mwy o eira yn y gaeaf, ac mae’r eira’n tueddu i barhau’n hirach nag ar dir isel.

Er nad oes gan ECN ddata sy’n rhychwantu 30 mlynedd eto, rydych yn dal yn gallu edrych ar wahaniaethau mewn hinsawdd o amgylch y Deyrnas Unedig drwy edrych ar ddata meteorolegol (data tywydd) sydd wedi’i gasglu ar safleoedd ECN. Gweler yr ymarfer isod.

 

 

 

 

Ymarfer

I edrych ar ddata meteorolegol ECN:

 1. Yn gyntaf, darllenwch ein hamodau defnyddio dataDrwy glicio ar y ddolen yng ngham 2 rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn yr amodau hyn
 2. Derbyn yr amodau defnyddio a chyrchu’r data (awgrym: agorwch mewn ffenestr neu dab newydd)
 3. Mae data cryno Meteoroleg Awtomatig ECN wedi’i ddewis. Byddwch yn gweld graff sydd wedi’i ddewis ymlaen llaw o dymheredd aer cyfartalog. Sgroliwch i lawr o dan y graff i weld opsiynau er mwyn newid pa graff sy’n cael ei ddangos
 4. Amrediad dyddiadau: Dangosir data am gyfnod o dair blynedd ond gallwch ddewis amrediad gwahanol o ddyddiadau
 5. Newidyn: Tymheredd yr aer (neu’r tymheredd sych) yw’r newidyn sydd wedi’i ddewis ymlaen llaw, ond gallwch ddewis newidynnau eraill i’w plotio, er enghraifft y tymheredd isaf, cyflymder y gwynt neu gyfanswm y glawiad
 6. Safleoedd: Rydyn ni wedi dewis tri o safleoedd ECN: Wytham (de Lloegr), Moor House (gogledd Lloegr) a Cairngorms (gogledd yr Alban). Mae’r safleoedd hyn yn rhychwantu amrediad eang o’r de i’r gogledd. Fe allech chi gynnwys dau safle gorllewinol hefyd, North Wyke (de-orllewin Lloegr) a Hillsborough (Gogledd Iwerddon)
 7. Os gwnewch chi unrhyw newidiadau, cliciwch ar y botwm i gyflwyno’ch newidiadau a gweld y graff newydd.
 8. Ceisiwch ateb y cwestiynau isod.

 

Cwestiynau

 • A map showing the location of ECN terrestrial sitesAllwch chi weld patrwm clir yn y data? Er enghraifft ydy rhai o’r safleoedd yn fwy claear yn gyffredinol nag eraill?
 • Ydych chi’n credu bod unrhyw batrymu yn deillio o leoliad y safleoedd? (Sylwch: gallwch weld y safleoedd ar fap a darllen disgrifiad o bob un. Awgrym: dewiswch edrych ar safleoedd ECN ar y tir ar y map.)
 • Pa newidynnau sy’n dangos patrwm newid clir o safle i safle a pha newidynnau sy ddim yn dangos patrwm?
 • Allwch chi weld unrhyw wahaniaethau rhwng y data ar gyfer yr haf a’r gaeaf (sef amrywiad tymhorol)?

 

Amodau defnyddio’r data

 • Mae Cronfa Ddata Canolfan Data ECN a’r setiau data sy’n ei ffurfio yn gynhyrchion sy’n perthyn i NERC ar ran Canolfan Data ECN a’i noddwyr ac maen nhw felly wedi’u diogelu gan y gyfraith ar Hawlfraint. Mae NERC yn cadw holl hawliau perchnogaeth a hawlfraint dros y data hwn.
 • Ni chaniateir i’r defnyddwyr i) trosglwyddo, aseinio, rhentu, prydlesu, gwerthu na rhoi’r data hwn na’i waredu mewn modd arall, ii) rhyddhau Cynnyrch neu Gynwydd Masnachadwy sydd wedi’i seilio’n gyfan gwbl neu’n rhannol ar ddata a gyflenwyd gan Ganolfan Data ECN, oni bai bod cytundeb ysgrifenedig wedi’i sicrhau ymlaen llaw, a bod unrhyw freindal sy’n ddyledus wedi’i dalu, iii) atgynhyrchu unrhyw ddata digidol neu rifiadol heblaw at ddibenion cadw copi wrth gefn.
 • Mae’n ofynnol i’r defnyddwyr gydnabod Canolfan Data ECN ym mhob cyfeiriad neu gyhoeddiad sy’n cynnwys defnyddio’r data. Rhaid i’r defnyddwyr gynnig cydnabyddiaeth a/neu gydawduraeth ar unrhyw gyhoeddiad arfaethedig sy’n deillio o ddefnyddio’r data.  Bydd gan Ganolfan Data ECN hawl i dderbyn y cynnig, caniatáu i’r defnyddiwr gyhoeddi yn ei hawl ei hun, neu wrthod caniatâd i gyhoeddi, os yw’r cyhoeddiad yn ein barn ni yn peri bygythiad i’r data neu i Ganolfan Data ECN.
 • Er bod y data wedi mynd drwy weithdrefnau sicrhau ansawdd, allwn ni ddim gwarantu bod unrhyw ddata a ddarperir i’r defnyddiwr yn fanwl-gywir, ac nid ydym yn gyfrifol am benderfynu pa mor addas yw’r data at ddibenion arfaethedig y cwsmer. Nid yw darparu data o’r fath yn dod ag atebolrwydd dros fanwl-gywirdeb neu ddibynadwyedd y data hwnnw ac nid yw Canolfan Data ECN na’i noddwyr yn atebol am unrhyw golled, difrod, anaf neu ddigwyddiad arall sy’n codi o ddefnyddio’r data.
 • Dylai copïau o unrhyw gyhoeddiadau sy’n cyfeirio at y data hwn, neu gyfeiriad atyn nhw, gael eu hanfon at Gydlynydd ECN.
 • Mae defnyddwyr y rhyngwyneb hwn a’i ddibenion yn cael eu cofnodi yn ôl cyfeiriad IP a chyfeiriad ebost (os byddwch yn mewngofnodi).  At ddibenion ECN yn unig y defnyddir yr ystadegau hyn (e.e. i greu ystadegau perfformiad).  Mae’r holl ddata’n cael ei gadw yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein polisi data.

[Nôl i ddechrau’r ymarfer]