You are here: Home / What we do / Education & outreach / Dysgu am y tywydd a newid yn yr hinsawdd

Dysgu am y tywydd a newid yn yr hinsawdd

These tutorials are provided to aid learning about weather and climate

Sylwch: Cafodd y dolenni sy’n cysylltu â gwefannau allanol eu gwirio a’u diweddaru ar 19 Gorffennaf 2013

GB flag icon English

Rhagymadrodd

Mae newidynnau tywydd (neu newidynnau meteorolegol) yn cael eu mesur ar holl safleoedd yr ECN ar y tir. Wrth inni gasglu data am y tywydd ar y safleoedd, gallwn ddechrau mynd i’r afael â chwestiynau am newid yn yr hinsawdd, megis 'ydyn ni’n gweld unrhyw dystiolaeth o newid hinsawdd yn y safleoedd?' ac 'allwn ni weld unrhyw effeithiau sydd wedi’u creu gan newid hinsawdd ar blanhigion ac anifeiliaid y safleoedd?’.

Bydd y gyfres yma o diwtorialau’n eich helpu i ddeall y tywydd a newid yn yr hinsawdd yn well (gweler isod i gael rhagor o fanylion am yr hyn y gallwch ddisgwyl ei ddysgu).


Sut i fynd ati

Mae’r tiwtorialau wedi’u gosod yn eu trefn, a’r peth gorau yw gweithio drwyddyn nhw un ar ôl y llall. Mae gan rai o’r tiwtorialau gwestiynau ac ymarferion i’ch helpu i ymchwilio ymhellach ac i brofi’ch gwybodaeth. Efallai yr hoffai athrawon edrych ar y nodiadau esboniadol.

◄ Defnyddiwch y brif ddewislen i symud drwy’r tiwtorialau. Gallwch symud drwy’r adrannau hefyd drwy ddefnyddio’r saethau nôl ac ymlaen ar bob tudalen PreviousNext

 


Cynnwys

 


Beth galla i ddisgwyl ei ddysgu?

 • Y gwahaniaeth rhwng tywydd a hinsawdd
 • Gwyddor tywydd
 • Sut i ddehongli mapiau tywydd
 • Beth sy’n effeithio ar y tywydd yn y Deyrnas Unedig
 • Sut a pham mae’r hinsawdd yn wahanol mewn rhannau gwahanol o’r byd
 • Beth yw newid yn yr hinsawdd a beth allai fod yn achosi’r newid presennol yn yr hinsawdd
 • Effeithiau a welwyd ac effeithiau sydd wedi’u rhag-weld yn sgil newid yn yr hinsawdd
 • Ymdrechion i gyfyngu hyd a lled y newid yn yr hinsawdd
 • Sut rydyn ni’n gorfod addasu at newid yn yr hinsawdd

I athrawon

 • Mae’r tiwtorialau wedi’u hanelu’n bennaf ar fyfyrwyr cyn TGAU – sef Cyfnod Allweddol 3 yn y Deyrnas Unedig. Fe allen nhw fod yn addas hefyd yn CA4. I gael rhagor o wybodaeth, gweler y nodiadau esboniadol hyn
 • Mae Gwyliwr Cyfres Amser ECN yn cynnwys graffiau animeiddiedig, rhyngweithiol o ddata ECN ac mae’n gallu bod yn adnodd addysgu defnyddiol
 • Efallai y bydd yr adnoddau a chynlluniau addysgol eraill yma o ddiddordeb ichi hefyd.

[Brig y tudalen]

 

Cafodd y tudalennau hyn eu datblygu’n wreiddiol gan Daniel Jackson, myfyriwr yng Ngholeg Prifysgol Hope Lerpwl, fel rhan o brosiect blwyddyn olaf Daearyddiaeth BSc (Anrh). Cawsant eu diweddaru yn 2011 gan Andrew Sier, CEH. Mae’r wybodaeth wedi’i darparu’n ddidwyll ac mae’n gywir hyd eithaf ein gwybodaeth. Os ydych yn credu ein bod wedi gwneud camgymeriad, cysylltwch â ni.

No previous sectionsNext